Karakteristike plastičnih rezervoara

Posude različitih veličina i oblika koje služe za skladištenje svih vrsta tečnosti nazivaju se rezervoari. Od davnih dana se koriste, a od različitih materijala su se pravili i to se …

Detaljnije

Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe

Različiti nivoi jezika podrazumevaju i različite naučne discipline koje se njima bave. Tako će se u okviru opšte nauke o jeziku ili lingvistike, pronaći fonetika i fonologija koje se bave …

Detaljnije

Logički subjekat

Sintaksa Deo nauke o jeziku u okviru kojeg se proučavaju značenja i oblici subjekta naziva se sintaksa. Ova reč potiče iz starogrčkog jezika, od reči syntaxis što bi u prevodu …

Detaljnije

Kad mlidijah umreti – analiza, prepričano

Pesmu Kad mlidija’ umreti napisao je naš veliki romantičarski pesnik Branko Radičević. Naslov pesme često zbunjuje čitaoce zbog nerazumevanja glagola mlidija’. Glagol mlidija’ je zapravo glagol mlidijah koji je ovde …

Detaljnije

Povratni glagoli

Glagoli spadaju u promenljivu vrstu reči. U našem jeziku i u nauci o jeziku dele se na nekoliko različitih načina. U okviru gramatičke kategorije glagolskog roda dele se na prelazne, …

Detaljnije

Prezentska osnova

Prema zajedničkim gramatičkim osobinama, reči se grupišu u vrste. U većini gramatika nekih drugih jezika, obično postoji osam vrsta reči. To su imenice, zamenice, glagoli, pridevi, prilozi, veznici, predlozi i …

Detaljnije

Pridevske zamenice

Zamenice spadaju u promenljivu vrstu reči pored imenica, prideva, nekih brojeva i glagola. One služe da upute na određena lica, osobine i stvari, tačnije na reči koje te pojmove označavaju. …

Detaljnije

Rečenični članovi

Sintaksičke jedinice u srpskom jeziku predstavljaju reč, sintagma, predikatska i komunikativna rečenica. Reči se mogu posmatrati kao lekseme (jedinice rečnika), ali i kao morfosintaksičke reči, odnosno lekseme upotrebljene u tekstu. …

Detaljnije

Rod i broj imenica

Morfologija, kao nauka o jeziku, za predmet svog proučavanja ima oblike, strukture i sastav reči. Uža oblast proučavanja u morfologiji tiče se vrsta i oblika reči, ali i načina na …

Detaljnije