Decilitar – koliko ima litara?

Sa aspekta fizike, naslovno pitanje iz ovog teksta nije pravilno postavljeno, jer je litar jedinica koja je veća od decilitra, pa kako u decilitru ne može biti sadržan jedan pun litar već samo njegov deseto deo ili 1/10 odnosno 0,10 odgovor bi logično bio da decilitar ne sadrži ni jedan ceo litar,

Dakle mnogo je ispravnije pitanje koliko u litru ima decilitara, na koje odgovor glasi 10, jer je jedan litar zapremina koja je jednaka 10 decilitara.

Simbol za decilitar u SI sistemu mernih jedinica je dl ili dL, ili pak dcl odnosno dcL, mada je suštin uvek ista, a to je da je decilitar deseti deo litra, te da litar ima deset decilitara.

Malo računanja 

Kako je i napomenuto, jedan litar ima 10 dL, te u jednom, a kako litar ima 100 centilitara, u jednom decilitru ima 10 centilitara, te kako u litru ima 1000 mililitara, u decilitru će imati sto mililitara.

Loading...

Računica je krajnje jednostavna i posve logična – 1 L = 10 dL =100 cL = 1000 mL

Dalje je 1 dL kao deseti deo litra, izraženo u centilitrima  koji čine stoti deo litra – 100/10 = 10 centilitara u jednom decilitru;

Isto tako jednostavnom metodom se može proračunati i udeo mililitara u jednom decilitru, ako je jasno da u litru ima 1000 mL, to u 1 dL ima 1000/10 = 100 mL u jednom decilitru tečnosti.

Ako bismo pokušali da prevedemo decilitar u kubne jedinice, onda bi to izgledalo ovako – kako litar ima istu zapreminu kao jedan kubni decimetar, odnosno predstavlja zapreminu od 0,001 kubnih metara, a decilitar je deseti deo litra, onda je pak decilitar jednak 0,1 kubni decimetar, ili 0,0001 kubni metar (dobijene vrednosti za litre se jednostavno umanje za deset puta, odnosno doda se još jedna decimala).

Možda vas zanima 

Nekada su se umesto standardnih jedinica za merenje zapremine, koje su litar i kubni metar i decimetar, koristile stare merne jedinice koje su:

1 Vedro – koje ima približno 56, 589 litara;

Loading...

1 američki gallon – koji ima zapreminu od 3, 785 litara;

1 engleski galon – čija je zapremina 4, 546 litara;

1 američki bušel (bushel) – koji ima zapreminu od 35, 24 litara;

1 engleski bušel (buslel) – zapremina mu je približno 36, 37 litara;

1 barrel (koji se i danas koristi kao merna jedinica za zapreminu nafte i tečnih goriva) – koji ima zapreminu od 158, 97 litara.

Takođe manje korišćene jedinice za zapreminu u današnje vreme su:

Pinta – koja je prevashodno engleska jedinica za merenje zapremine, a iznosi oko 568 mililitara odnosno ako je u pitanju američka pinta ona iznosi oko 473 mililitra;

Loading...

Unca – koja je mera za težinu, ali se često poredi sa merama za zapreminu, te je jedna „tečna unca“ jednaka 1/33, 814 litara, pa tako jedna unca ima 0.03 litra.

Tečna unca je obično u upotrebi u industriji parfema, te u Americi iznosi pibližno 1/160 galona, a u Engleskoj i Americi postoje i bitne varijacije u vrednostima, te tako:

1 američka tečna unca ima oko 29, 5735 kubnih centimetara;

1 britanska tečna unca ima približnu zapreminu od 28, 4831 kubnih centimetara.

Dalje, kako je jedan litar jednak 1 kubnom decimetru, te i 1000 kubnih centimetara, to u litrima unca iznosi opet približno pomenutih 0,029 ili 0,028 litra, što zaokruženo iznosi grubo 0,03 litara.

Teorijske informacije 

Litar je kao merna jedinica koja je jednaka kubnom decimetru, prvi put uvedena u Francuskoj 1793. godine;

Sama definicija litra i njegov simbol, koji nije uvršten u SI merni sistem jedinica, postoji od 1879. godine;

Litar kao prostor odnosno zapremina koju popunjava jedan litar vode čija je gustina uzeta u odnosu na temperaturu od 3, 98 ˚ C (kada voda ima i najveću gustinu), i pod pritiskom od jedne atmosfere, definisan je 1901. godine, i iznosio je zapreminski 1, 000028 kubnih decimetara.

Sponzorisano:

Loading...