Kad mlidijah umreti – analiza, prepričano

Pesmu Kad mlidija’ umreti napisao je naš veliki romantičarski pesnik Branko Radičević. Naslov pesme često zbunjuje čitaoce zbog nerazumevanja glagola mlidija’. Glagol mlidija’ je zapravo glagol mlidijah koji je ovde …

Detaljnije

Povratni glagoli

Glagoli spadaju u promenljivu vrstu reči. U našem jeziku i u nauci o jeziku dele se na nekoliko različitih načina. U okviru gramatičke kategorije glagolskog roda dele se na prelazne, …

Detaljnije

Prezentska osnova

Prema zajedničkim gramatičkim osobinama, reči se grupišu u vrste. U većini gramatika nekih drugih jezika, obično postoji osam vrsta reči. To su imenice, zamenice, glagoli, pridevi, prilozi, veznici, predlozi i …

Detaljnije

Pridevske zamenice

Zamenice spadaju u promenljivu vrstu reči pored imenica, prideva, nekih brojeva i glagola. One služe da upute na određena lica, osobine i stvari, tačnije na reči koje te pojmove označavaju. …

Detaljnije

Rečenični članovi

Sintaksičke jedinice u srpskom jeziku predstavljaju reč, sintagma, predikatska i komunikativna rečenica. Reči se mogu posmatrati kao lekseme (jedinice rečnika), ali i kao morfosintaksičke reči, odnosno lekseme upotrebljene u tekstu. …

Detaljnije

Rod i broj imenica

Morfologija, kao nauka o jeziku, za predmet svog proučavanja ima oblike, strukture i sastav reči. Uža oblast proučavanja u morfologiji tiče se vrsta i oblika reči, ali i načina na …

Detaljnije

Služba reči u rečenici

Da bismo se mogli baviti pitanjem službe reči u okviru rečenice, moraćemo da objasnimo pojam „rečenica“ kao i pojmove „vrsta reči“ i „funkcija reči u rečenici“. Krenućemo od najšireg konteksta …

Detaljnije

Subjekat i predikat

Sam jezik kao i proučavanje jezika sastoje se od nekoliko nivoa. Sintaksički nivo jezika proučava jezička disciplina koja se naziva sintaksa. Ova reč potiče od grčke reči syntaxis (syn-zajedno, sa; …

Detaljnije